07int4.jpg

{tab ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů MŠ/ZŠ}

Dne 23.06.2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV vydalo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projektové žádosti o podporu je možné podávat od 23. června 2016 do 30. 6. 2017. Kompletní znění výzvy včetně všech příloh je dostupné zde: výzva 02_16_022 a 02_16_023

Co je cílem této výzvy?

 • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáku ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
  • Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • Vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • Vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Šablony na personální podporu
  • Školní asistenti
  • Psychologové
  • Speciální pedagogové
  • Sociální pedagogové
  • Chůvy pro MŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
 • Spolupráce s rodiči a žáků

Cílová skupina

 • Děti v mateřských školách
 • Žáci základních škol
 • Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/) v termínu od 23.06.2016 do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího orgánu, nejpozději však do 30.06.2017

Kdo může o dotaci požádat?

Mateřské a základní školy na celém území České republiky - včetně hl. města Prahy

 • Včetně soukromých škol (tj. subjekty zapsané ve školském rejstříku
 • Speciální mateřské a základní školy mohou vybírat z omezeného seznamu šablon ( viz příloha č. 3 Výzvy)

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč

Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x 2 200 Kč)

 • Zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč

Míra spolupracování ze strany příjemce: 0 %

 

 

{tab ŠABLONY: Nabídka akreditovaných kurzů SŠ/VOŠ}

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV vydalo výzvu č. 02_16_035 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projektové žádosti o podporu je možné podávat od 20.12. 2016 do 30. 9. 2017. Kompletní znění výzvy včetně všech příloh je dostupné zde: výzva 02_16_035 A 02_16_042

 

Co je cílem této výzvy?

 

 • Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů:
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
  • Personální posílení
 • Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT

 

Jaké jsou podporované aktivity?

 

 • Šablony na personální podporu SŠ a VOŠ:
  • Školní asistenti
  • Psychologové
  • Speciální pedagogové
  • Sociální pedagogové
  • Koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ
 • Aktivity zajištující technickou podporu ICT na SŠ a VOŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity pro SŠ

 

Cílová skupina

 

 • Žáci SŠ a konzervatoře, studenti VOŠ
 • Pedagogičtí pracovníci SŠ, konzervatoří a VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Pracovníci ve vzdělávání na SŠ, konzervatořích a VOŠ

 

Jak a kdy si zažádat?

 

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/)v termínu od 20.12.2016 do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího orgánu, nejpozději však do 30.09.2017 do 14 hodin.

 

Kdo může o dotaci požádat?

 

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy na celém území České republiky - včetně hl. města Prahy zapsané ve školském rejstříku, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka nebo studenta:

 

 • Nezřizované organizačními složkami státu
 • Zřizované MŠMT

 

Jaká je výše finanční podpory?

 

Alokace výzvy: 

 • Méně rozvinuté regiony: 830 000 000 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 170 000 000 Kč

 

Minimální rozpočet projektu: 200 000 Kč

 

Maximální výše finanční podpory na školu:

200 000 Kč + (počet dětí žáků školy v denním studiu x 2 200 Kč nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč)

 • Zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč

 

Míra spolupracování ze strany příjemce: 0 %

 

 

 

{/tabs}

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London